Bijbeluitleg.nl

Inleiding

Wij leven in de laatste dagen en hebben samen een verwachting die werkelijkheid zal worden, namelijk de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Velen vragen zich meteen af: 'wanneer zal dit zijn?'. Maar meermalen worden wij opgeroepen om waakzaam te blijven en Hem op elk moment te verwachten. Wij zullen het tijdstip niet expliciet weten, maar als wij waken, dan zullen we aan de tekenen herkennen dat Hij aanstaande is om te komen. De studie zal ook enige van deze tekenen toelichten, waaraan wij kunnen herkennen dat Zijn komst nabij is.

Hij zal komen zoals Hij gegaan is

Lucas schrijft in Handelingen over de opname van Christus in de Hemel, deze gebeurtenis staat bekend als de Hemelvaart.
de Statenvertaling online
Handelingen 1
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De Gemeente is nog maar net ontstaan en een van de eerste beloften die gedaan wordt aan de discipelen is dat Christus net zo zal terugkomen als Hij is heengegaan. De uitspraak "gelijk gij Hem naar de Hemel hebt zien varen" slaat op het feit dat Hij achter een wolk verdween en daarna verder naar de Hemel voer. Sommigen verwachten dat Christus ook op dezelfde berg zal wederkomen en dat ook maar enkele gelovigen Hem zullen zien, zoals bij Zijn heengaan. Maar er zijn geen andere schriftgedeeltes die deze gedachtes bevestigen. De wederkomst zal dan wel in omgekeerde volgorde van het heengaan plaatshebben, maar dan meer in het eerst nederdalen van de Hemel en daarna zal de wolk verdwijnen en Hem openbaren. Of de wederkomst exact in deze volgorde plaats heeft is de vraag. Maar het kenmerk van de wolk, komen we in verband met de wederkomst vaker tegen.

De Heere Jezus legt zelf uit dat Zijn komst zal zijn op de wolken van de Hemel:
de Statenvertaling online
Markus 13
24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. 25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. 26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 27 En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

Naast dat Hij voorzegt dat Hij komt in de de wolken, zijn er ook andere schriftgedeeltes die spreken meer over Zijn komst op de wolken of met de wolken:
de Statenvertaling online
Markus 14:62
En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechter hand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

Mattheüs 24:30
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Mattheüs 26:64
Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechter hand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.

Lukas 21:27
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

Openbaring 1:7
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.


Deze teksten vertellen ons dat Christus nu nog in de Hemel is, maar dat als Hij komt, dat Hij dan komt met de wolken van de hemel. Tevens wordt hierbij vermeld dat Hij in heerlijkheid en met kracht zal verschijnen en dat elk oog Hem dan zal zien. Er zijn een aantal teksten die expliciet de heerlijkheid vermelden als onderdeel van Zijn wederkomst:

de Statenvertaling online
Mattheüs 16:27
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Lukas 9:26
Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.


Uit deze teksten blijkt dat de engelen ook aanwezig zullen zijn op het moment dat Hij zich weer zal openbaren.

Christus komt terug in heerlijkheid met de engelen en op de wolken


Ook Paulus maakt in één van zijn brieven hier expliciet vermelding van, waarbij hij handelt over onze verdrukking en over het feit dat wij verkwikt zullen worden als Christus zich openbaart, omdat Hij dan wraak zal nemen op diegene die ons nu verdrukt.
de Statenvertaling online
2 Thessalonicenzen 1
7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).


Er zal dus een moment komen dat Christus verheerlijkt zal worden in Zijn heiligen. Op dat moment is Hij geopenbaard vanuit de Hemelmet de engelen van Zijn kracht en op dat moment zullen wij verkwikt worden, indien we verdrukt worden. Deze openbaring (apo’kalupsis) van Christus, komen we vaker tegen. Enerzijds wordt dit woord gebruikt voor openbaring in de zin van profetische woorden, en oordelen, anderzijds het openbaren van Christus zelf, zoals geschreven in: 1 Petrus 1:7, 13 en 4:13.

Wat verwachten wij?

De tot dusver geciteerde teksten geven aan dat Christus nu in de Hemel is en dat Hij zich zal openbaren aan de wereld op één dag. Petrus zei dat de Hemel Hem moet ontvangen tot de tijd waarin alles weer hersteld zal worden (Handelingen 3:21). Wij kijken uit naar die dag waarop Hij uit de Hemel zal komen, zoals ook Paulus schreef:
de Statenvertaling online
Filippenzen 3
20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.


Onze verwachting stemt overeen met de belofte die de discipelen kregen na de Hemelvaart, namelijk dat Christus vanuit de hemel zal nederdalen. En dat is ook precies wat Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft:

de Statenvertaling online
1 Thessalonicenzen 1
9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.


Het is dus de Zoon van God, Jezus Christus, die ons zal verlossen van de toekomende toorn en dat zal Hij doen bij Zijn komst uit de hemel. Onze verwachting is dat Christus zal terugkomen en niet enkel maar een opname, zoals soms gedacht wordt. Dat de opname tegelijk zal plaatsvinden met de wederkomst, zal blijken als we de parallelteksten verder bestuderen.

Onze verwachtting is Zijn wederkomst, niet enkel de opname


Dat onze wegrukking (opname) samenvalt met Zijn komst uit de hemel blijkt in een paar hoofdstukken verder:
de Statenvertaling online
1 Thessalonicenzen 4
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.

En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.


In deze verzen komt het nederdalen van de Hemel door de Heere Jezus weer terug en tevens worden de engelen en de wolken genoemd, die ook in de andere schriftgedeeltes genoemd zijn.

Uit vers 14 blijkt dat niet alleen Christus teruggebracht wordt, maar dat ook de ontslapenen met Hem teruggebracht zullen worden. De vraag is meteen: 'hoe dit dan plaats zal hebben?'. En daar geeft Paulus een duidelijk antwoord op, namelijk:
In de geciteerde Herziene Staten Vertaling staat "ontmoeting met de Heere in de lucht", waar andere vertalingen (Telos, Staten Vertaling, Naardense Bijbel) allen vertalen met: "de Heer tegemoet in de lucht". In de grondtekst staat het woord apantesis dat tegemoet gaan betekent. Andere Bijbelteksten waarin dit woord wordt gebruikt, spreken allen van iemand tegemoet gaan die naar hen toekomt. Het is waar dat wij Hem zullen ontmoeten, maar Hem tegemoet gaan wijst erop dat Hij naar de aarde komt en wij Hem tegemoet gaan om samen met Hem geopenbaard te worden. Verderop zal dit nader toegelicht worden.

Wij verwachten dus Zijn wederkomst en openbaring en met deze verwachting valt samen dat wij ook weer hen zullen zien die in Hem ontslapen zijn. Ook is gebleken dat wij bij Zijn wederkomst verlost zullen worden van de toekomende toorn.

Er zijn nu verschillende teksten geciteerd die spreken over de wederkomst van Christus. Met deze wederkomst hangt samen dat Hij komt met Zijn engelen. Dit was zo expliciet niet genoemd in de belofte in Handelingen 1. Echter, hier in 1 Thessalonicenzen 4 is duidelijk dat Hij komt als er nog levende gelovigen op aarde zijn en en dat wij op dat moment van nederdalen eerst de ontslapenen in Christus opgewekt zullen worden. Deze twee groepen zullen samengevoegd worden en samen Hem tegemoet gaan.

Dit schiftgedeelte staat niet op zich. Er is nog een tekstgedeelte dat handelt over de opstanding van de ontslapenen in Christus in verband met Zijn komst:
de Statenvertaling online
1 Korinthe 15
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst


Paulus schrijft hier dat "wie van Christus zijn" zullen opstaan bij Zijn komst! (letterlijk in Zijn aanwezigheid). In 1 Thessalonicenzen 4:15 noemde Paulus al: "de komst van de Heere", als het moment tot wanneer wij hier levend overblijven. Het grondwoord voor 'komst' is in beide gedeeltes het Griekse woord Parousia en dat betekent aanwezigheid. In oudere vertalingen vertaalt met 'toekomst'. Dus wanneer Christus aanwezig is, zullen de ontslapenen in Christus opstaan.


Als Christus neerdaalt gaan we Hem tegemoetIn 1 Thessalonicenzen 4 legt Paulus het meer gedetailleerd uit, namelijk dat de opwekking van doden zal zijn op het moment dat Hij nederdaalt uit de hemel en dat er naast de opwekking van de gestorven gelovigen ook een groep gelovigen nog op aarde is. Over de groep die nog levend overblijft tot de komst van de Heere Jezus, schrijft Paulus een paar verzen verderop:

de Statenvertaling online
1 Korinthe 15
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
.

De groep gelovigen die nog leeft bij de komst van de Heere Jezus zal dus niet ontslapen, maar zal wel veranderd worden. Ze zullen net als de ontslapen die dan opgewekt worden een verheerlijkt lichaam ontvangen, dat gelijk is aan het lichaam van Christus. (zie ook Fil 3:20-21).
Op dat moment doen alle gelovigen ontsterfelijkheid aan. Dat is een pracht van vertroosting. Dus ook dat is een verwachting die samenhangt met de wederkomst van onze Verlosser.

Wij kijken uit naar de dag van Zijn komst, en die dag is voor ons een dag om ons in te verheugen, want op die dag zullen wij Hem zien. En niet alleen Hem, maar ook allen die in Christus ontslapen zijn, zullen we dan weerzien. In deel II) wordt nader ingegaan op de komst van de Heere en de samenhang met de dag des Heeren.