Bijbeluitleg.nl

Inleiding

In deel I is duidelijk geworden dat onze verwachting is dat Christus zal neerdalen en dat hierbij ook onze verandering en opname zal plaatsvinden. Ook zullen we dan de ontslapenen in Christus weer zien en zullen we allen een verheerlijkt lichaam ontvangen. In 1 Thessalonicenzen 4:15 lezen we expliciet dat Paulus zegt dat wij hier levend overblijven tot de toekomst des Heeren. En door schrift met schrift te vergelijken, wordt dit bevestigd in 1 Korinthe 15, waar ook over deze opstanding gesproken wordt.

Wanneer komt Christus terug?

Naast de geciteerde schriftplaatsen in deel I zijn er meer teksten die spreken over de komst van de Heere, zoals Jakobus 5:7-9, waar Jakobus ons oproept om geduldig te blijven tot de komst van de Heere en dat we onze harten moeten versterken omdat de komst van Christus dichtbij is. Hieruit mogen we concluderen dat de gemeente hier op aarde aanwezig blijft totdat de komst (Parousia) van de Heere aanbreekt.

In 1 Korinthe 15:23 staan de woorden "Zijn komst" (Parousia), refererende naar "Christus" uit vers 22 en dus naar Zijn komst uit de hemel. Paulus spreekt daar over de opstanding van de gelovigen bij de komst (Parousia) van Christus. In 1 Thess 4:15 noemt Hij ditzelfde moment "de komst van de Heere", waar hij ook benoemt dat de doden zullen opstaan. In het ene vers noemt hij de komst van Christus, in het andere de komst van de Heere, maar het is Dezelfde Die neerdaalt. Andere versen benoemen Hem als de Zoon des mensen die zal neerdalen vanuit de hemel.

Een ander belangrijk gedeelte, dat spreekt over de wederkomst van Christus, is Matthéüs 24 en daarbij wordt aangegeven wat er allemaal vooraf nog zal gebeuren. Het is bijna een geheel hoofdstuk van Matthéüs 24, waarbij de vraag: "wat is het teken van uw komst?" door de Heere zelf beantwoord wordt.

de Statenvertaling online
Matthéüs 24
1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?


De Heere Jezus legt uit dat de gebouwen van de tempel verwoest zullen worden en de discipelen vragen meteen: "wanneer?" En ze vragen om het teken van Zijn komst en van voleinding van de wereld. Het woord 'komst' is de vertaling van 'Parousia' dat in de StatenVertaling vertaald met 'toekomst'. Parousia betekent 'aanwezigheid' en wordt daarom met komst vertaald, omdat het verwijst naar het moment dat Christus weer bij ons aanwezig zal zijn. Op de vraag wanneer Hij weer aanwezig zal zijn, geeft Hij heel expliciet antwoord, waarin Hij uiteenzet wat er allemaal te gebeuren staat:

de Statenvertaling online
Matthéüs 24
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.


De Heere Jezus legt uit dat nog voor het einde er een tijd zal komen van verleiding, verdrukking en smarten. Het zal de tijd zijn die genoemd wordt het begin van de weeën (smarten). In die verdrukking zullen de gelovigen, de volgelingen van Jezus gedood worden. Dit zal dus gebeuren in de tijd voordat Hij zal wederkomen. De Heere Jezus geeft daarbij nog een aantal belangrijke details aan waarop wij moeten letten:

Voordat Christus terugkomt, gebeuren er eerst een aantal andere zaken


De tekenen van Zijn komst

de Statenvertaling online
Matthéüs 24
15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats-laat hij die het leest, daarop letten! - 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij-als het mogelijk zou zijn-ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.


Een van de duidelijkste tekenen die nog voor Zijn terugkomst gezien zullen worden, is de verdrukking over Israel. Deze verdrukking in Judea zal komen voordat de komst van Christus zal aanbreken. Dat Zijn komst pas na de verdrukking is, blijkt ook het feit dat we niet moeten geloven dat Hij er al is tijdens de verdrukking. En ook uit de vervolgverzen blijkt dat Zijn komst pas is in de dagen nadat deze verdrukking is afgelopen.

Hoe het met de gelovigen zal gaan die niet in Judea zijn, staat hier niet geschreven. Maar er staat juist geschreven dat gelovigen in de dagen voor de grote verdrukking al gedood zullen worden. En de vermoorde apostelen Paulus, Petrus en de anderen zijn het sprekende voorbeeld dat de verdrukking in hun dagen al begonnen was. En dit is een vervulling van de woorden van de Heere Jezus die zei dat de wereld ons zou haten, omdat zij Hem gehaat hebben.

Vers 24 spreekt uit dat -als het mogelijk was- dat ook de uitverkorenen verleid zouden worden door de tekenen van de valse christussen en de valse profeten. Dit zal zijn in de dagen voor de komst van Christus. De uitverkorenen (die dan aanwezig zijn) worden niet verleid door deze tekenen, omdat zij gelovigen zijn. En die gelovige, die behoort tot de gemeente, omdat die nog gebouwd wordt in die dagen.

Dat met deze uitdrukking 'uitverkorenen' niet de stammen van Israel bedoeld worden, blijkt uit het feit dat Israel zich nog niet bekeerd heeft in de dagen voor de wederkomst. Zij zullen zich pas bekeren bij Zijn komst, namelijk als zij Hem zien die zij doorstoken hebben, volgens (Zacharia 12:9,10). Dat deze bekering pas plaatsvindt bij de komst van Christus blijkt als we ook Romeinen 11 er naast leggen. Paulus beschrijft daar hoe 'geheel Israel' gered zal worden in de toekomst en uit de context blijkt dat ze dan geloof zullen komen. Dit zal pas zijn wanneer de Verlosser uit Sion komt ( Romeinen 11:25,26) dus Israel wordt hier niet bedoeld met de term "uitverkoren".


De 'grote verdrukking' is niet hetzelfde als 'de toorn van God'


Grote verdrukking


"Gaan wij dan door de grote verdrukking?" zullen velen zich afvragen. Echter, deze vraag wordt vaak gesteld door gelovigen die niet weten dat de grote verdrukking geheel iets anders is dan dan de "toorn van God". Want de "toorn van God" begint pas na de wederkomst en de verdrukking over Judea is juist in de dagen voor de wederkomt. De gelovige van deze bedeling zal dit meemaken, want in Matthéüs 24 legt de Heere Jezus uit dat deze grote verdrukking (in Judea) komt voordat Hij nederdaalt uit de Hemel:

de Statenvertaling online
Matthéüs 24
29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.


Het eerste wat hier opvalt is dat er hemeltekenen verschijnen in de dagen na de (grote) verdrukking. Dus nog voordat Christus zal neerdalen zal deze grote verdrukking al opgehouden zijn! Waardoor deze verdrukking stopt is niet duidelijk, maar na deze verdrukking verschijnen er hemeltekenen en daarna het teken van de Zoon des Mensen.

Na 'de grote verdrukking' komen er nog hemeltekenen voordat Christus terugkeert


Na het begin van de weeen en na de grote verdrukking komen de hemeltekenen in zon en maan. Daarna komt Christus op de wolken. Dit is vervulling van de belofte dat Hij terug zal komen, zoals Hij weggegaan is. Dit is uitvoerig beschreven in deel I.

Dit is dus een van de tekenen waar de discipelen om vroegen, namelijk het teken van Zijn komst. Dus de grote verdrukking komt in de dagen voor de toekomst des Heeren en het kan dan ook niet anders dan dat wij, die levend overgebleven zijn, dit mee gaan maken. Ook hier wordt vermeld dat bij de wederkomst de bazuin wordt geblazen en dat de uitverkorenen worden verzameld. Deze belangrijke gebeurtenissen kwamen we ook tegen in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15, namelijk dat Hij op de wolken zou komen, met Zijn engelen, dat de bazuin geblazen zou worden en dat wij verzameld zouden worden.

De uiteenzetting in Matthéüs is zeer uitgebreid, en wordt door velen de backbone van de profetie gezien. Het hoofdstuk geeft duidelijk aan waarom wij de Heere verwachten, want door Zijn komst is er voor ons verlossing van het lijden hier op aarde. Of zoals hierboven geciteerd uit 2 Thessalonicenzen 1:7, wij die verdrukt worden, zullen dan verkwikt worden.

In deel III wordt ingegaan op het verband tussen de komst van Christus en dag van de Heere. Hierin wordt ook meer duidelijk over wat het verschil is tussen 'de toorn van God' en 'de grote verdrukking'.