Bijbeluitleg.nl

Inleiding

De gehele schrift is het door Gods Geest geïnspireerd, schrijft Paulus aan Timotheus. Hij schreef dat over het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komt duidelijk naar voren dat de Heilige Geest in de schrijvers werkt. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de gehele Bijbel door Gods Geest is geïnspireerd. Als de Heilige Geest de Bijbel geïnspireerd heeft, dan mogen we de gehele Bijbel met elkaar in overeenstemming verwachten. Vaak wordt dit niet direct gezien en soms is daarvoor studie nodig. Onder de christenen zijn er Oudsten en Leraren. Deze broeders hebben als taak het Woord van God uit te leggen aan andere broeders en zusters. Nu worden we in het Nieuwe Testament ten eerste opgeroepen om aan te nemen wat zij tot ons zeggen. Daarbij is het onze verantwoording dit te toetsen aan de Bijbel. Voor het toetsen aan de Bijbel, is het nodig om Bijbelstudie te doen. Om zelf de Bijbel te bestuderen hebben we een paar gouden regels opgesteld. Dit zijn richtlijnen die Bijbelleraren in de loop der tijd toepassen bij Bijbelonderzoek.  

Bijbelstudie richtlijnen

de Statenvertaling online

1. De Bijbel is Christocentrisch


Om de Bijbel goed te begrijpen. is belangrijk om te begrijpen dat de Bijbel niet om ons draait, maar om Christus. Christus wordt van het begin tot aan het einde aan ons geopenbaard in de Bijbel. Hierdoor openbaart God zich aan ons. Het gaat niet om ons geluk of eer, maar om de eer van Christus. Zoeken we onszelf te vinden in de Bijbel, dan zal dat ons begrip van de Bijbel vertroebelen. De Heilige Geest getuigt de gehele Bijbel door, Hij getuigt niet van zichzelf, maar van de Christus:


de Statenvertaling online Johannes 5:39 

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.


de Statenvertaling online

2. Interpreteer de bijbel in haar context

De context van een bijbeltekst is zeer belangrijk. De betekenis van een tekst wordt bepaald door de context. Het is van belang te weten aan wie het geschreven is en wanneer. De dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus hebben veel verandering gebracht, wat in de tijd daarvoor geldig was, hoeft nu niet meer geldig te zijn. Niet alles in de Bijbel is toepasbaar op onszelf, zoals bijvoorbeeld de vloek van de wet. De Joden vielen wel onder die vloek, maar wij zijn daarvan verlost door het werk van de Heere Jezus.
de Statenvertaling online
Galaten 3:13
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht,
door voor ons die vloek op Zich te nemen.
Er staat immers: Wie aan een paal is opgehangen, is vervloekt.
Dit betekent dus dat Gods volk eerst onder de vloek van de wet was, maar dat wij, nu verlost zijn van die vloek. Als we dus een vloek lezen in het oude testament, kunnen we er van uit gaan dat Christus ons daarvan verlost heeft. Dit is de Bijbel interpreteren in haar gehele context. Een treffend voorbeeld van de context is wel de uitspraak in de Bijbel: "Er is geen God".
de Statenvertaling online
Psalmen 53:2
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.

Hoewel er dus in de Bijbel geschreven is dat er "geen God is", blijkt uit de context dat er wel degelijk een God is en dat het de dwaas is die zegt dat het niet zo is.

 

 

de Statenvertaling online

3. De Bijbel verklaart Zichzelf

De Bijbel bepaalt wat een bepaalde term inhoud of betekent. Als voorbeeld nemen we bloed in de Bijbel. Veelal wordt bloed gerefereerd aan dood, omdat als er bloed vloeit, dit betekent dat het leven uit het lichaam loopt. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over, bloed staat voor Leven.
de Statenvertaling online Genesis 9:4
Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten (NBV).

Zodra er dan over bloed gesproken wordt zou deze waarheid over bloed toegepast moeten worden.
Bijvoorbeeld als over het avondmaal wordt gesproken.
de Statenvertaling online 1 Korinthiers 10:16
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen,
is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus?

Als het bloed leven betekent, dan is het bloed van Christus het Leven van Christus.


de Statenvertaling online

4. Laat iedere waarheid vaststaan op minstens twee verzen

Sommige Bijbelgedeeltes kunnen op zichzelf een bepaalde indruk geven. Deze eerste indruk hoeft niet direct correct te zijn. Daarbij is het goed om meerdere teksten te gebruiken om tot een bepaalde waarheid te komen. 
de Statenvertaling online Matheus 18:16
Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.
Als hij echter niet luistert, neem nog een of twee met u mee,
opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.

Om een voorbeeld te geven, wordt hier een tekstgedeelte aangehaald, waardoor sommige Christenen denken dat alle mensen behouden zullen worden. 
de Statenvertaling online 1 Tim 4:10
Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God,
die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Maar een tweede schriftgedeelte dit deze gedachte bevestigd, wordt niet gevonden. Maar de andere leer, dat ongelovigen verloren gaan, wordt duidelijk op meerdere schriftplaatsen uiteengezet, bijvoorbeeld: 
de Statenvertaling online Mark 16:16
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden;
maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
de Statenvertaling online Johannes 3:18
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld,
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Daarom is het belangrijk om elke stellingen/leer met meerdere teksten te onderbouwen, zodat de waarheid behouden blijft. 


 

de Statenvertaling online

5. Begrijp dat er in de Bijbel twee verschillende verbonden zijn


Er zijn meerdere verbonden in de Bijbel, maar twee verbonden worden lijnrecht tegenover elkaar gezet (Galaten 4:24).
Het ene verbond is het verbond van de WET, wat gegeven werd door middel van Mozes,
en de ander is het verbond van de GENADE, wat geworden is door Jezus Christus.
de Statenvertaling online Johannes 1:17
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Begrip van de verschillende verbonden, maakt de Bijbel inzichtelijker. Als een Bijbelpassage onder de wet hoort, dan spreekt die wet tot mensen die onder de wet zijn (Rom 3:19). Om een begrip van beide verbonden te krijgen, geven we hier een kort overzicht van de twee verbonden. 

Het verbond van de Wet begint bij Mozes, bij het ontvangen van de wet in Exodus.
Het verbond van de Wet eindigt bij Jezus, bij Zijn sterven op het kruis (Hebr 8&9).
Het verbond van de Genade, begint bij Christus, bij Zijn opstanding uit de dood.

Het verbond van de wet houdt in:
Doe wat een gebod zegt en je zult zegen ontvangen, doe je het niet dan zul je vloek ontvangen.
Het verbond van de Genade houdt in:
Geloof in Jezus Christus en je bent gezegend, en je zult geen vloek ontvangen, alles uit genade door Jezus Christus.

Wij gelovigen leven onder het verbond van de Genade en zijn verlost van de vloek van de wet.

 

de Statenvertaling online

6. Kijk naar wat er in de grondtekst staat


Om de Bijbel goed te bestuderen, is het soms noodzakelijk om soms naar de grondtekst te kijken. De vertalers hebben een geweldig werk geleverd, met het schrijven van de Statenvertaling. (Volgens deze test de beste Nederlandse vertaling). Maar soms zijn er toch wel eens zaken, die nader bestudeert dienen te worden in de grondtekst.
Ook waren niet alle originele Griekse teksten voorhanden toen de statenvertaling werd gemaakt. Voorbeelden hiervan staan hier in de: Brood en Beker studie Daarvoor is het raadzaam om ook de oudere grondteksten te bekijken. In het programma van Online Bible is alles voorhanden. Mocht u niet over dit programma beschikken, dan kunt de grondtekst op het internet vinden op verschillende site zoals:
de Statenvertaling online

7. Profetie


Profetie is iets wat we veelvuldig tegenkomen in de Bijbel. Het is God die voorzegt aan ons mensen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Veelal om de mens te waarschuwen voor het komende oordeel en hoe je dit kan ontkomen. De profeten die in het verleden geschreven hebben over de komst van de Messias worden in het Nieuwe Testament veelvuldig aangehaald. Het evangelie van Mattheus staat vol met "opdat vervuld werd" en daarna een citaat uit het Oude Testament. Er zijn vele profetien al vervuld, maar er zijn ook profetien die in de toekomst vervuld gaan worden.
Een profetie die over onze tijd sprak en ook zodanig wordt uitgelegd is Amos 9. Want Jakobus zegt daarover:

de Statenvertaling online Handelingen 15
15 daarmee stemmen overeen de woorden van de profeten, zoals geschreven staat: 16 ‘daarna zal ik terugkeren en opbouwen de vervallen tent van David; al wat daarvan ondersteboven is gekeerd zal ik opbouwen, en ik zal haar rechtzetten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken,- ook alle heidenvolkeren over wie mijn naam is uitgeroepen!, zegt de Heer die dit alles doet 18 dat van eeuwig af bekend is’; 19 daarom ben ik van oordeel dat we het voor hen die zich uit de heidenvolkeren keren tot God niet te moeilijk moeten maken, . 

Nu de Heere Jezus is opgestaan uit de dood, heeft Hij, als erfgenaam van David, de sleutel van het huis van David (Openbaring 3:7). Hij heeft dit huis weer opgericht opdat hij uit zijn volk Israel (het overblijfsel daarvan) en uit de heiden (alle andere volken) een volk zou verzamelen voor Zijn Naam. Dit volk, bestaande uit Jood en heiden, noemt Paulus: "De Gemeente". Dat de heidenen deel zouden hebben aan hetzelfde lichaam als Israel, dat was in het oude testament niet geopenbaard. Maar het was wel openbaar dat God ook uit de heidenen een volk zou verzamelen.

de Statenvertaling online

8. De typologische betekenis


Typologie betekent dat iets of iemand een beeld ergens van is. De typologie geeft een verhaal een extra dimensie. Het is een soort schatgraven in de Bijbel, want de verborgenheden, die eeuwen verborgen waren worden zo geopenbaard. Het is gemakkelijk om zo maar een typologische betekenis aan een geschiedenis te geven, maar dat is niet de bedoeling. Het moet wel in overeenstemming zijn met het reeds geopenbaarde woord van God. Als dat niet het geval is, is de uitleg niet gebasseerd op het Woord van God en kan het als fabel beschouwd worden. Een voorbeeld van typologie wordt door de Heere Jezus zelf gegeven. 
de Statenvertaling online Johannes 3:14
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. 

De slang uit de woestijn, die Mozes verhoogde, is een type van Christus, die verhoogd werd na Zijn opstanding. Dat deze uitleg van deze typologie correct is, blijkt omdat de Here Jezus dat hier zegt. Maar om het echt duidelijk neer te zetten, geven we hier weer wanneer de Here Jezus verhoogd werd:

de Statenvertaling online Filippensen 2:5
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde , geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende , en is den mensen gelijk geworden ;8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood , ja, den dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven , welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel , en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Hieruit blijkt dat de Heere Jezus uitermate vernederd werd toen Hij stierf op het kruis, maar dat de Heere Jezus vervolgens uitermate verhoogd werd. Uit de context van Johannes 3, blijkt ook dat een ieder die in de verhoogde gelooft ook het Eeuwige Leven heeft, dan kan ook enkel na de opstanding. 

De typologie komt ook veelvuldig voor in het oude testament. Bijvoorbeeld het levensverhaal van Jozef is een type van het levensverhaal van de Heere Jezus. Kenmerken hierin zijn de vernedering van Jozef tot in de gevangenis en daarna de verhoging tot onderkoning, die overeenkomen met het tekstgedeelte hierboven uit Filippensen 2. 

Een zeer duidelijke uiteenzetting van typologie is te vinden in de Hebreeënbrief, waar de zaken onder het oude verbond als type worden aangeduid van zaken onder het nieuwe verbond. 


Ter afsluiting

Deze richtlijnen zoals hierboven genoemd zijn voor basisstudies goed om te gebruiken. Beschouw ze dan ook als handreikingen om Gods Woord beter te begrijpen.
Het is belangrijk om goed te beseffen dat we afhankelijk zijn van de leiding van Gods Geest, want die is het die ons in alle waarheid leidt (Johannes 16:13).
Het is dan ook ons advies om de Bijbel niet zonder gebed te lezen.